solberget admin login

REHABILITERING

Solberget bedriver en rehabiliteringsverksamhet med eget skapande och olika kulturella aktiviteter. Skapande och välbefinnande är kopplat till hälsa och välbefinnande. Det egna skapandet utgör ympämne för hälsa, och ger näring till kreativiteten. De krafter som blir verksamma är identiska med människans självläkande förmågor. Verksamheten är förlagd till en lokal på Ringsbergsvägen 1 i Växjö. Utomhusaktiviteterna äger rum i den angränsande Hovsbergsparken.

MÅLGRUPPER

Sjukskrivna, arbetslösa och funktionshindrade bereds plats genom antingen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Växjö kommun.

INNEHÅLL

 • Handgripligt skapande inom hantverk-slöjd, trädgård-odling och mat-bageri.
 • Ett arbetslag tar emot en deltagargrupp med omkring tolv personer för rehabilitering/aktivering.
 • Varje period pågår 8 veckor, med möjlighet till förlängning upp till sammanlagt 16 veckor.
 • Varje deltagare behandlas individuellt efter sina förutsättningar.
 • Verksamheten är att betrakta som en heltidsaktivitet för deltagarna.

MÅLSÄTTNING

Solberget bedrivs i enlighet med den så kallade arbetslinjen. Den övergripande målsättningen är att deltagaren ska komma ur sin arbetslöshet, att avbryta sin sjukskrivning och bättre kunna hantera sin livssituation.
  Detta sker genom att deltagaren:

 • Upptäcker det positiva i ett eget skapande.
 • Får bättre tillit till sina förmågor.
 • Får ökade förmågor fysiskt, psykiskt och socialt för att kompensera eller minska hinder i vardagen.
 • Blir bättre på att hantera sin vardagssituation, och det som samhället erbjuder och kräver.
 • Klarar av relationer till personer som man behöver och vill träffa.
 • Får en mer meningsfull fritid och hittar tillbaka till tidigare intressen eller tillsammans med andra prövar nya.

ARBETSMETODER

Arbetssättet består av strukturerade metoder och aktiviteter. Programmen individanpassas, med fokus på deltagarens egna behov och resurser. Solbergets miljö inspirerar till nyfikenhet, delaktighet och kreativa processer. En ledstjärna för verksamheten är rytm, som över dagen pendlar mellan aktivitet och vila. Olika moment erbjuds deltagarna för att var och en ska kunna välja i vilken grad han/hon vill medverka. Kombinationen lugn/reflektion/avslappning och aktivitet/upplevelser är en förutsättning för att nå resultat. Solberget skapar förutsättningar till en mängd olika aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Vissa kräver mer fysiskt arbete medan andra är lugna och stillsamma. Det finns aktiviteter som innebär ensamarbete men också sådana som är beroende av flera deltagare som samarbetar.

INTEGRERING

Målgrupperna har mycket att vinna i mötet med andra grupper och vice versa. Därför eftersträvas en öppen atmosfär inom Solberget, där olika grupper kommer i kontakt med varandra.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

 • Ett formellt uppdrag från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Växjö kommun.
 • Informationssamtal med deltagaren.
 • Kartläggning av hinder och resurser.
 • Överenskommelse/syfte att medverka.
 • En individuell målsättning/handlingsplan upprättas.
 • Tillsammans med arbetslaget upprättas en handlingsplan för vägen vidare till utbildning/skola, arbetsträning, arbete eller andra mål.
 • Avslut och skriftligt utlåtande till uppdragsgivande myndighet.

SAMVERKAN

Solberget har tecknat medfinansieringsavtal med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Växjö kommun. Ett nära samarbete sker med dessa myndigheters personal när det gäller rekrytering och uppföljning av deltagarnas medverkan i projektet. Likaså sker ett kontinuerligt utbyte rörande utformningen av verksamheten. Ambitionen är att utveckla något som blir ändamålsenligt både för deltagarna och för berörda myndigheter.

FINANSIERING

Verksamheten finansieras av Svenska ESF-Rådet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Landstinget Kronoberg, Växjö kommun och Försäkringskassan.

UTVÄRDERING

Utvärderingen av verksamheten görs av FoU-centrum vid Landstinget Kronoberg.

ARBETSLAGET PÅ SOLBERGET


Tina Törnblom - friskvårdspedagog
Patrick Broeders - handledare, bröd/mat/husligt
Birgitta Karlsson - handledare, trädgård/odling
Daniel Ekman - samordnare, verksamhetsutveckling

KONTAKT OCH INFORMATION

Solberget
Ringsbergsvägen 1
352 33 VÄXJÖ

Projektledare: Daniel Ekman,
Telefon: 0470-76 46 33, 070-633 93 23
E-post: daniel.ekman@oask.se
Hemsida: www.oask.se

kULtuRDokTORn